บัตรเครดิต UOB YOLO

บัตรเครดิต UOB PREFERRED 

รับเงินคืน 15%

รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ที่ Matsumoto Kiyoshi

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขการรับเครดิตคืนสูงสุด 15% 

· เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ บัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

· ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

· ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

· จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ร้านค้า/เดือน และ จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท/ลูกค้าบัตรหลัก/เดือน

· ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขข้างต้น จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

· กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ทำรายการใช้จ่าย

· ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS ครั้งเดียวตลอดรายการ พิมพ์ PFC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) โดยผู้ถือบัตรฯที่ได้ทำการลงทะเบียนโปรแกรมเครดิตเงินคืน 15% อันเก่าก่อนหน้านี้ (PF) ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทุกท่าน

 

บัตรเครดิต UOB YOLO        

รับเงินคืนสูงสุด 15%

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ใดก็ได้รวมกัน 5 ครั้ง และมียอดใช้ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป/ครั้ง/รอบบัญชี หรือรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ไม่ถึง 5 ครั้ง และมียอดใช้ไม่ถึง 300 บาท/เซลล์สลิป/ครั้ง/รอบบัญชี

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

· รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้อง คงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัด ชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

เงื่อนไขการรับเครดิตคืนสูงสุด 15% 

· เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัมที่ใดก็ได้ 5 ครั้งและต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อ เซลล์สลิปต่อครั้ง ต่อรอบบัญชีจะได้รับเงินคืนที่ ร้านมัทสึโมโตะ คิโยชิ และร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อใช้จ่ายไม่ครบ 5 ครั้ง และมียอดใช้ไม่ถึง 300 บาท/เซลล์สลิป/ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 

· การนับยอดใช้จ่ายครบ 5 ครั้ง และมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ต่อรอบบัญชีธนาคารจะยึดถือ วันที่รายการส่งเรียกเก็บเข้ำมาในบัญชีบัตรเครดิต (Post Date) ของท่าน เท่านั้น โดยยอดใช้จ่ายนี้ไม่นับรวม รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศ ผ่านบัตรฯ รายการคืนเงินที่เกิดจำกการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ

· จำกัดยอดเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่เกิน 200 บาท/รอบบัญชี/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ราย 

· การเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีในรอบเดือนถัดไป 

· ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก · กรณีมีข้อโต้แย้งในกำรคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการใช้จ่ายภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัม รายการ เครดิตคืน ไม่สามารถเแลก/เปลี่ยน เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้

เงื่อนไขกำรรับเครดิตคืน 1%

·  การคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัม ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 ธนาคารจะ ยึดถือวันที่รายการส่งเรียกเก็บเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิต (Post Date) ของท่านเท่านั้น โดยยอดใช้จ่ายนี้ไม่นับรวม รายการใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน หมวดกองทุนและกองทุนรวมต่ำงๆ หมวดการซื้อประกันต่างๆ รายกำรเบิก เงินสดล่วงหน้า รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

· ยอดเครดิตคืน1% นี้เมื่อคำนวณรวมกับยอดเครดิตคืน 10% จากการใช้จ่าย ที่ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ และร้านค้าที่ร่วมรายการ จำกัดเงินไม่เกิน 2,000 บาท/รอบบัญชี/ผู้ถือบัตร 1 ราย

· การเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีในรอบเดือนถัดไป 

· ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำ นวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก

· กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการใช้จ่ายภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีโยโล่ แพลทินัม รายการเครดิตคืน ไม่สามารถเแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้